Đông Anh

Xã Kim Chung

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Đội 7 Thôn bầu, Xã Kim Chung QT Bình Nguyên 2 0975469144
Đội 7 Thôn bầu, Xã Kim Chung QT Bình Nguyên 0975469144
Thôn Nhuế, Xã Kim Chung QT Thanh Bình 0987992002
Đội 7 Thôn bầu, Xã Kim Chung QT Bình Nguyên 2 0975469144
Đội 7 Thôn bầu, Xã Kim Chung QT Bình Nguyên 0975469144
Thôn Nhuế, Xã Kim Chung QT Thanh Bình 0987992002

Xã Kim Nỗ

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Xã Kim Nỗ  QT Thúy Mạnh 0904549275
Xã Kim Nỗ  QT Thúy Mạnh 0904549275