Quận 4

Phường 6

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 309 – 311 Hoàng Diệu, P.6 NT  Hữu Nghị II 0949800269
Số 305-307 Hoàng Diệu, P. 6 NT Long Châu 1800 6928

Phường 10

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 58 Tôn Đản, P.10 NT Tôn Đản 0779 996866

Phường 15

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 253 Tôn Đản, P. 15 NT  Thanh Tuyền 077 8989 500

Phường 18

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 847/27 Đoàn Văn Bơ, P.18 NT Thành Nhân 0908 948227