Gò Vấp

Phường 3

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 91 Nguyễn Kiệm, P. 3 NT  Long Châu  1800 6928
Số 783 Nguyễn Kiệm, P.3 NT Trung Nguyên 2 0943 661188

Phường 5

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 94-96 Nguyễn Văn Nghi, P. 5 NT  Long Châu  1800 6928

Phường 6

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 550 Nguyễn Oanh, Phường 6 NT An Lộc 090 8856847
Số 404 Nguyễn Oanh, P. 6 NT Long Châu  1800 6928

Phường 8

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 105 Lê Văn Thọ, P. 8 NT  Long Châu 1800 6928

Phường 14

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 361 Phan Huy Ích, P. 14 NT  Thanh Thảo 0935 576275

Phường 16

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 513 Lê Đức Thọ, P. 16 NT  Long Châu  1800 6928