Quận 8

Phường 1

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 516-518-520 Dương Bá Trạc, P. 1 NT Long Châu  1800 6928

Phường 2

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 114 Nguyễn Thị Tần, P. 2 NT  Long Châu  1800 6928
Số 161-163 Âu Dương Lân, P. 2 NT  Long Châu  1800 6928
Số 254 Dương Bá Trạc, P. 2 NT Trung Sơn 0919 165325

Phường 3

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 162-164 Âu Dương Lân, P. 3 NT Long Châu 1800 6928
Số 170 Âu Dương Lân, P.3 NT Yến Nhi 0908 779 789

Phường 4

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 97 Nguyễn Thị Mười, P.4 NT  Nhân Hoàng 0286 6825951

Phường 5

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 238 Bùi Minh Trực, P. 5 NT Thiện Chí 0987 009 843

Phường 6

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 296 Bùi Minh Trực, P. 6 NT  Ngọc Kiều 0919 069899